N I K I T E N K O V A A N N A
WHAT?WHAT?WHAT?
DADADADADADADAD
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADAADADA
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADADADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADA
DADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADADADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADA
DADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADADADADADADADADADADDADADADADADADA
DADADADADADADADDADADADADADA
DADDADADADADADADA


V O P R O S C H O E S T D A D A ? ? ? B E Z D A R N Y I S H K O L N Y D A D A N E L Z Y A P 0 И Y A 7 D A A D A N A D O P E R E Z Y T
НАЖМИ И ДЕРЖИ
VOPROSIKI
NEPONYATNO
?